DE TOELEVERINGSKETEN VERBETEREN

Wij dragen bij aan goede arbeidsomstandigheden en naleving van de regels door inachtneming van de mensenrechten in de toeleveringsketen, en daarnaast werken we in verschillende stappen aan de verbetering van de milieuomstandigheden.

DE TOELEVERINGSKETEN VERBETEREN

Er werken veel mensen in de textielsector, maar helaas werken veel werknemers nog altijd onder zeer slechte sociale omstandigheden. Een goede, langdurige relatie met onze leveranciers is de basis om sociale problemen aan te pakken in de productie, om de fabrieken naar een hoger niveau te tillen door middel van opleidingen, en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

WE Fashion heeft geen eigen fabrieken maar werkt samen met gespecialiseerde leveranciers die ook voor veel andere merken produceren. WE Fashion werkt al vele jaren aan de verbetering van de sociale omstandigheden van werknemers die betrokken zijn bij de productie. Door samen te werken met onze leveranciers zijn wij erin geslaagd een solide en sterk sociaal managementsysteem op te bouwen. Met dat systeem worden de arbeidsomstandigheden gecontroleerd en worden er verbeteringen doorgevoerd. Dit leidt tot vooruitgang in het leven van werknemers.

De textielketen is zeer uitgebreid en omvat vele stappen, die allemaal bijdragen aan de totstandkoming van onze kleding. Een eenvoudig overzicht loopt van boer naar handelaar, spinner, wever, naaifabriek, wasserij en distributiecentrum. Tussen al deze stappen worden ook nog eens vezels, stoffen en kleding verhandeld, vervoerd en opgeslagen. Wij willen bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden en naleving van de mensenrechten in de toeleveringsketen, en tevens stapsgewijs werken aan het verbeteren van de milieuomstandigheden.

Ons doel voor de komende jaren is om de duurzaamheid binnen de toeleveringsketen structureel te verbeteren, met de nadruk op alle fabrieken waar materialen worden gemaakt, en waar onze goederen worden geproduceerd en gewassen. Wij doen dit zowel bij fabrieken waar wij rechtstreeks inkopen, als bij fabrieken waar wij via anderen inkopen. Het is onze taak om de problemen in de toeleveringsketen op de voet te volgen. Om die reden zullen wij blijven zoeken naar relevante projecten en initiatieven van andere bedrijven, overheden en belanghebbenden waarbij we kunnen aansluiten.

WE Fashion richt zich op drie thema's om bovenstaande te realiseren en er zijn verschillende doelen geformuleerd om deze thema's te realiseren.

  • Verbetering van de sociale omstandigheden in productie
  • Verbetering van de leefomstandigheden van werknemers
  • Verbetering van het milieu in productie en in de gemeenschappen eromheen

Wil je meer lezen over de doelen die wij ons hebben gesteld en wat we hebben bereikt om de toeleveringsketen te verbeteren? Je vindt ons meest recente duurzaamheidsverslag op de pagina Transparantie.

WE FASHION ONDERTEKENT CALL-TO-ACTION TEGEN OEIGOERSE DWANGARBEID

WE Fashion heeft de call-to-action ondertekend voor betere mensenrechten in Xinjiang, waar de Chinese regering wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren, een etnische minderheidsgroep. De beschuldigingen betreffen de tewerkstelling van Oeigoerse arbeiders in textielfabrieken die mogelijk met dwangarbeid in verband kunnen worden gebracht. Wij zijn bezorgd dat gedwongen arbeid in veel delen van de wereld een groot probleem blijft. Daarom vraagt WE Fashion alle leveranciers om de WE Forced Labour Policy te ondertekenen. De wereldwijde toeleveringsketens voor grondstoffen, waaronder sommige landbouwproducten die belangrijk zijn voor onze producten, kunnen lang en complex zijn, waardoor onze potentiële invloed afneemt en het nog moeilijker wordt om eventuele problemen te begrijpen en doeltreffend aan te pakken. WE Fashion wil een positieve rol spelen door de maatschappij te helpen alle vormen van dwangarbeid uit te bannen.

WE Fashion werkt niet met leveranciers in Xinjiang en betrekt geen producten uit Xinjiang. In juni 2020 heeft WE Fashion het verbod op het gebruik van katoen uit de regio Xinjiang expliciet opgenomen in de WE Code of Conduct, die door alle leveranciers is ondertekend. Op dit moment wordt alle katoen voor WE Fashion duurzaam ingekocht in andere regio’s van de wereld.

WE FASHION PLEIT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE KLEDINGINDUSTRIE

Na ondertekening van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) in 2016, heeft WE Fashion de volgende stap gezet in het bereiken van meer transparantie binnen de kledingindustrie. Op 12 november 2019 zette de retailer zijn handtekening onder de Transparency Pledge. Dit is een internationaal initiatief, dat is opgezet om een gemeenschappelijke minimumnorm vast te stellen voor transparantie binnen de kledingindustrie. Door de Transparency Pledge te ondertekenen, verbinden bedrijven zich ertoe hun productielocaties openbaar te maken, inclusief mogelijke toeleveranciers van productieprocessen die nodig zijn om het eindproduct te maken. "Met de ondertekening van de Transparency Pledge en de publicatie van onze leverancierslijst hopen wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het transparanter maken van de kledingindustrie. Naast ons eigen controlemechanisme biedt het publiceren van de lijst belanghebbenden de kans ons te waarschuwen wanneer er potentiële misstanden worden waargenomen in fabrieken waar wij produceren. Zo kunnen we indien nodig onmiddellijk actie ondernemen. Ons uiteindelijke doel is mode duurzamer te maken door samen met andere belanghebbenden de juiste balans te vinden tussen mens, milieu en economische belangen. WE Fashion neemt zijn verantwoordelijkheid en wij vinden dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat wij producten maken met respect voor mens en milieu. Nu en in de toekomst", aldus Joris Aperghis, CEO WE Fashion Europe.

DE WE CODE OF CONDUCT VOOR LEVERANCIERS

De WE Code of Conduct voor leveranciers is een brede gedragscode die geldt voor al onze leveranciers. Wij hebben deze ontwikkeld omdat wij ook met fabrieken werken die door andere systemen worden gecontroleerd.

De WE Code of Conduct maakt deel uit van de Supplier Declaration, en bevat de 13 thema’s van de Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct. Daarnaast omvat onze gedragscode andere thema’s die wij belangrijk vinden, zoals transparantie, dierenwelzijn en het veilige gebruik van chemische stoffen. De WE Fashion Code of Conduct en de leveranciersverklaring moeten worden ondertekend door elke leverancier die aan ons levert, en door elke fabriek die voor ons produceert. Het document is te vinden op de pagina Transparantie.

ALLE FABRIEKEN WORDEN GECONTROLEERD

Wij hechten veel belang aan de omstandigheden waaronder onze kleding wordt gemaakt. Fabrieken mogen alleen voor WE Fashion produceren als ze een geldig auditrapport kunnen overleggen. Geen geldige audit betekent geen bestelling. Dit strikte principe geldt ook voor nieuwe leveranciers.

Gecontroleerde fabrieken worden in ons bestelsysteem opgenomen na een grondige selectie waarbij ook de sociale omstandigheden in aanmerking worden genomen. Wanneer nieuwe leveranciers en fabrieken worden toegevoegd, moeten verschillende afdelingen zoals Inkoop, Kwaliteit, Duurzaamheid en de Financiele afdeling hun goedkeuring geven. De uiteindelijke goedkeuring is afkomstig van de CEO. Dit geldt voor alle fabrieken die naaien, breien en verbinden (aan elkaar bevestigen van onderdelen) en die accessoires en schoenen produceren.

100% van de goederen voor WE Fashion worden geproduceerd in gecontroleerde fabrieken.

CONTROLE OP SOCIALE OMSTANDIGHEDEN MET BSCI

WE Fashion is sinds 2004 lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). De WE Code of Conduct volgt de BSCI-principes en vereist dat deze wordt toegepast door leveranciers en de fabrieken in risicolanden waarmee zij werken. De code bestaat uit 13 principes die door onafhankelijke auditors worden gecontroleerd, zodat we weten dat de fabrieken aan de minimumeisen voldoen.

Er zijn fabrieken die nog verbeteringen moeten doorvoeren en die daarom niet de hoogste score krijgen. Het doel van de audits is inzicht krijgen in de problemen die zich in een fabriek kunnen voordoen. Met dit inzicht kan het management van de fabriek de arbeidsomstandigheden verbeteren. BSCI werkt met een auditcyclus van twee jaar, wat betekent dat een fabriek ten minste om de twee jaar moet worden geïnspecteerd. Als een fabriek tijdens deze periode verbeteringen moet doorvoeren, zal er ook een tussentijdse inspectie plaatsvinden.

WE Fashion is lid van het BSCI, maar accepteert ook audits van andere systemen, zoals SA8000, SMETA, FWF, WRAP en GOTS. Fabrieken in landen met een laag risico hoeven geen audits uit te voeren om tot de productie te worden toegelaten. Voor meer informatie zie https://www.amfori.org/content/amfori-bsci.

VERBETERINGEN IN FABRIEKEN

Om te werken aan verbetering van de gevonden problemen en een manier te vinden om de dagelijkse bedrijfsvoering op de juiste manier te laten werken, ontvangt een fabriek na elke audit een verbeterplan. Fabrieken kunnen ook deelnemen aan BSCI-workshops over het beheer van sociale omstandigheden in het algemeen of over specifieke onderwerpen.

Het duurzaamheidsteam helpt fabrieken om hun sociale normen op een aanvaardbaar niveau te brengen. Wij doen dit door fabrieken te helpen bij het oplossen van de problemen die in het verbeterplan zijn genoemd. Als een fabriek niet kan of niet wil verbeteren, zullen wij uiteindelijk de productie in die fabriek stopzetten.

PROJECT 'REMEDIES TOWARDS A BETTER WORKPLACE'

WE Fashion heeft deelgenomen aan het project ‘Remedies towards a better workplace’, een driejarig programma in Tamil Nadu in India, waar we nauw hebben samengewerkt met een leverancier en NGO’s om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, en dan met name van de arbeiders in de spinnerijen die deze leverancier gebruikt voor de garens in onze producten.

Het project werd gecoördineerd door Hivos namens verschillende merken die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, en werd ondersteund door verschillende NGO’s zoals Arisa, Fair Labor Association (FLA) en SAVE, een lokale NGO.

De FLA ontwikkelde verschillende instrumenten voor de deelnemende merken om de transparantie te vergroten door het in kaart brengen van de fabrieken in onze toeleveringsketen.

Wij hebben met onze leverancier samengewerkt om inzicht en transparantie te creëren in de spinnerijen die zij gebruiken om de garens voor onze producten te maken. Vijf spinnerijen deden mee aan het SAVE-opleidingsprogramma voor het management en voor werknemers en werknemersverenigingen.

Het programma is vooral gericht op de naleving van de Indiase arbeidswetgeving, capaciteitsopbouw en de uitwisseling van voorbeelden door middel van op maat gemaakte trainingssessies om de werktevredenheid van werknemers, de retentiegraad en de kwaliteit van de productie te verhogen.

Het doel is werknemers bewust maken van hun rechten en de manieren om klachten in te dienen, zodat problemen eerder en gemakkelijker kunnen worden opgelost.

LEEFBAAR LOON

Een leefbaar loon is een loon dat toereikend is om te voorzien in de basisbehoeften van een gemiddeld gezin in het land waar dat gezin woont. In veel productielanden is het minimumloon niet genoeg om een gezin te onderhouden. Dit verhoogt het risico op overwerk, kinderarbeid en dwangarbeid.

Bij elke audit controleren wij de lonen die worden uitbetaald aan de werknemers in de fabrieken waar producten voor WE Fashion worden vervaardigd, zodat de laagste lonen die in de fabrieken worden uitbetaald, minimaal voldoen aan het wettelijke minimumloon. Wij doen dit zowel voor directe leveranciers als voor onderleveranciers. In een afzonderlijk onderzoek vergelijken wij ook de lonen met diverse benchmarks voor leefbaar loon. In de afgelopen jaren is altijd het wettelijk minimumloon betaald aan alle werknemers in alle fabrieken.

DUURZAME INKOOP

WE Fashion koopt elk jaar meerdere collecties in. Wij weten in welke fabriek de kleding wordt gemaakt en we kennen de omstandigheden in de fabrieken. En vaak werken we al jaren samen met onze leveranciers. Toch is het goed om te kijken hoe het inkoopproces van de kleding is verlopen. Geven we genoeg tijd om te produceren? Zijn we redelijk als er problemen zijn? Luisteren wij voldoende naar de leverancier? Om hier meer inzicht in te krijgen, vragen wij onze leveranciers om onze inkoopmethode te beoordelen. Zij kunnen dit anoniem doen via online tools. De resultaten geven ons de juiste informatie om onze inkoopmethode te verbeteren.

DUURZAAMHEIDSTRAINING

Het BSCI heeft een uitgebreid pakket trainingen beschikbaar voor fabrieken, zowel in het algemeen zodat fabrieken zich kunnen voorbereiden op een audit, als specifiek gericht op een van de thema’s waarop wordt gecontroleerd. Fabrieken maken veel gebruik van de trainingen, ze krijgen nieuwe inzichten en leren van andere fabrieken hoe ze verbeteringen kunnen aanpakken.

Het Bangladesh Akkoord organiseert ook trainingen, maar dan voor alle werknemers van een fabriek. Ze leren hoe een veilige werkomgeving eruit moet zien, en wat te doen in geval van nood. Daarnaast worden werknemers opgeleid in het volgen van procedures, zodat de verworven kennis in de loop van de tijd niet verwatert.

Het duurzaamheidsteam van WE Fashion geeft meerdere keren per jaar trainingen aan de inkoopafdeling, om de laatste ontwikkelingen te delen, maar ook over specifieke onderwerpen, zoals sociale naleving in de fabrieken, inkooppraktijken, het gebruik van duurzame materialen, enz. Daarnaast verzorgt het team ook workshops voor collega's.

KLACHTEN VAN WERKNEMERS IN DE PRODUCTIE

Het BSCI eist van fabrieken dat zij voor hun werknemers een klachtenregeling opzetten, die tijdens de audits wordt gecontroleerd. Andere systemen hebben soortgelijke eisen.

In Bangladesh is in het kader van het Bangladesh Akkoord een klachtenlijn ingesteld. Werknemers van fabrieken kunnen daar onveilige situaties melden. De lijn wordt regelmatig gebruikt en de gemelde problemen worden gezamenlijk aangepakt door de fabriek, de merken en het team van het Bangladesh Akkoord.

HET BANGLADESH AKKOORD

WE Fashion heeft in mei 2013 het Bangladesh Akkoord ondertekend. Dit is een overeenkomst tussen modemerken en internationale vakbonden. Met de ondertekening van het Bangladesh Akkoord heeft WE Fashion beloofd de bouwveiligheid en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers in de fabrieken in Bangladesh te verbeteren. In 2018 heeft WE Fashion deze belofte hernieuwd door ondertekening van het Transition Accord.

HET AKKOORD BEVAT ZES BELANGRIJKE ONDERDELEN:
  • Merken en vakbonden hebben een juridisch bindende overeenkomst ondertekend om te zorgen voor een veilige werkomgeving in de kledingindustrie in Bangladesh.
  • Het onafhankelijke inspectieprogramma wordt ondersteund door de aangesloten merken, en betrekt werknemers en vakbonden bij het proces.
  • De namen van de fabrieken worden gepubliceerd, samen met de inspectierapporten en verbeterplannen.
  • De merken moeten ervoor zorgen dat er, indien nodig, voldoende middelen beschikbaar zijn om de verbeterplannen uit te voeren.
  • In alle fabrieken zijn comités voor gezondheid en veiligheid opgericht.
  • Er is een uitgebreid opleidingsprogramma voor werknemers, er is een klachtenprocedure voor werknemers en ze hebben het recht om onveilig werk te weigeren.

Voor meer informatie zie https://bangladeshaccord.org/.

ACTIVITEITEN TEGEN KINDERARBEID

WE Fashion heeft de Cotton Pledge van het Responsible Sourcing Network ondertekend. Het Responsible Sourcing Network maakt zich sterk om kinderarbeid en dwangarbeid uit de katoenvelden van Oezbekistan en Turkmenistan te bannen. Het uitsluiten van katoen uit Oezbekistan en Turkmenistan is ook opgenomen in de WE Code of Conduct.

PROJECTEN IN TURKIJE EN INDIA OM DE RISICO’S VAN KINDERARBEID AAN TE PAKKEN

WE Fashion heeft deelgenomen aan het collectieve project ‘Remedies towards a better workplace’ in Tamil Nadu van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit project is gericht op het vinden van duurzame oplossingen die de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aanpakken en kinderen toegang geven tot onderwijs. In het project was een centrale rol weggelegd voor de oprichting van werknemerscomités in de fabrieken en spinnerijen in Tamil Nadu in onze toeleveringsketen. Omdat de kans groter is dat kinderarbeid wordt aangetroffen in de lagere lagen van de toeleveringsketen, werd het in kaart brengen van de toeleveringsketen stroomopwaarts, inclusief alle onderleveranciers en materiaalleveranciers, een belangrijk onderdeel van het project. Je kunt meer over het project lezen in ons meest recente duurzaamheidsverslag op de pagina Transparantie.

Het Turkije-project had als doel de kleding- en katoenketen van leveranciers in Turkije in kaart te brengen, merken onderzochten de risico’s van kinderarbeid in alle lagen van deze toeleveringsketens. Hoewel het onderzoeksteam in Turkije tot diep in de keten onderzoek heeft kunnen verrichten, was het niet mogelijk om de gehele keten tot aan een boer in Turkije in kaart te brengen. In de toeleveringsketens van de merken werd geen kinderarbeid aangetroffen.