global.secondarynavheading

Algemene voorwaarden WE Box

Wij vinden het belangrijk dat jij ons kunt vertrouwen. Ook is het belangrijk dat jij als klant weet waar je aan toe bent. Daarom hebben wij een Terms of Service (Algemene Voorwaarden) opgesteld die dit beschrijft. Ook vind je op deze pagina enkele aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Bekijk ook ons privacystatement om te lezen hoe wij met data omgaan. Veelgestelde vragen over onze service vind je in onze hier.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten WE Fashion B.V. (hierna: WE Fashion) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij WE Fashion zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding van WE Fashion dan wel het maken van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van WE Fashion zijn vrijblijvend en WE Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de aanvraag tot bestelling door WE Fashion. WE Fashion is gerechtigd aanvragen tot bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag tot bestelling niet wordt geaccepteerd, zal WE Fashion dit mededelen na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor transport inclusief verzekering binnen Nederland worden geen kosten in rekening gebracht. Voor retourneren inclusief verzekering binnen Nederland worden ook geen kosten in rekening gebracht. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

3.3 Na aanvraag van een WE box (dit is een doos die tot 16 kledingstukken bevat) neemt een medewerker van WE Fashion per e-mail of telefonisch contact op met de klant om naam, adres, woonplaats, rekeningnummer en contactgegevens te registreren en de intake te plannen. Vervolgens doet WE Fashion een intern ontwikkelde profiel- en kredietcheck bij de klant, om er zeker van te zijn dat de klant kredietwaardig is voor betaling van een WE box. Een negatieve uitslag van de profiel- en kredietcheck geeft WE Fashion het recht om de intake en aanvraag tot bestelling te weigeren (dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, zoals het vooraf betalen van een borg van €200 of de bestelling direct en in zijn geheel betalen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald). Nadat de intake heeft plaatsgevonden, via Skype, telefoon of op een fysieke locatie, behoudt WE Fashion het recht om de aanvraag tot bestelling te weigeren om wat voor een reden dan ook. De WE box bevat een lijst met de prijs van alle kledingstukken die in de box zitten. De klant stuurt kledingstukken die hij niet wil houden binnen 14 dagen retour in de WE box, zonder dat de kledingstukken gedragen zijn en inclusief verpakkingen, labels aangehecht aan de kledingstukken en het feedbackformulier. Kledingstukken die ongedragen zijn en binnen de gestelde termijn retour worden gezonden, worden niet in rekening gebracht. Mocht de klant kledingstukken na 14 dagen retourneren of gedragen kledingstukken retourneren of kleding retourneren zonder de oorspronkelijke labels of sokken danwel ondergoed of ondershirts gepast hebben, dan heeft WE Fashion het recht deze kledingstukken volledig te factureren. De klant ontvangt de factuur voor de gehouden kledingstukken binnen drie tot zeven dagen nadat WE Fashion de box met geretourneerde kledingstukken ontvangen heeft. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

Artikel 4. Levering

4.1 De klant bepaalt hoe vaak hij een WE box wil ontvangen. De leveringstermijn van de box varieert, afhankelijk van het moment van de aanvraag, en wordt met de klant afgestemd. Indien beide partijen de datum van levering zijn overeengekomen, behoudt WE Fashion het recht om van deze datum af te wijken. WE Fashion zal zich uiteraard maximaal inspannen om op afgesproken datum te leveren. WE Fashion verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de naam, adres, woonplaats, rekeningnummer en contactgegevens van de klant, evt. akkoord voor automatische afschrijving en gegevens uit de intake. WE Fashion verstuurt alle bestellingen alleen naar het door de klant opgegeven adres. Mocht de klant op moment van afgifte niet thuis zijn dan wordt vier keer een afleverpoging gedaan. De klant kan er eventueel voor kiezen om het bij een DHL ophaalpunt te laten bezorgen.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 14 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 WE Fashion zal zich maximaal inzetten om het product in de juiste staat, naar verwachting van de klant, te leveren. Mocht de WE box desondanks kledingstukken bevatten die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan de klant deze binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling retour zenden naar WE Fashion. Aan ontvangst is gelijk gesteld de laatste aanbiedingspoging door DHL. Indien binnen deze termijn door WE Fashion geen schriftelijke berichten zijn ontvangen, wordt WE Fashion geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 WE Fashion zal zich maximaal inzetten om ontstane problemen gerelateerd aan de verzending zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de complete bestelling (WE box met de origineel verpakte kledingstukken, inclusief aangehechte labels aan de kleding), zonder bijkomende kosten, annuleren door de bestelling in zijn geheel terug te sturen. Deze garantie vervalt wanneer a) producten gedragen en/of gewassen zijn, b) kledinglabels missen c) de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, d) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

5.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 14 dagen na de laatste aanbiedingspoging door DHL te retourneren via DHL. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van WE Fashion.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van WE Fashion en van het personeel en de producten van WE Fashion voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. WE Fashion is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 WE Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van WE Fashion.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van WE Fashion jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan WE Fashion verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en WE Fashion, dan wel tussen WE Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en WE Fashion, is WE Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WE Fashion.

Artikel 7. Overmacht

7.1 WE Fashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WE Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan WE Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

8.1 De privacy policy van WE Fashion is van toepassing.

De WE box deelt jouw persoonsgegevens met andere (derde) partijen als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen ofwel deze gegevens alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens de WE box ofwel voor eigen doeleinden indien zij daar een grondslag voor hebben, in welk geval zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken en beschermen van jouw gegevens. Om je privacy te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met partijen die jouw persoonsgegevens in opdracht van de WE box verwerken. Naast strenge beveiligingsmaatregelen worden jouw gegevens bijna altijd binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen. In het uitzonderlijke geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, dan zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. De WE box blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging daarvan.

Op de website(s) van de WE box worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt je in het Cookiestatement.

8.2 Daarnaast dient WE Fashion een aantal aanvullende persoonsgegevens te verwerken om de WE box te kunnen samenstellen en leveren. Dit betreft de informatie verkregen uit het stijlprofiel, het intakegesprek, FaceTime en het op basis daarvan samengestelde persoonlijke profiel van de gebruiker. WE Fashion werkt daarbij samen met House of Einstein en hun (software-)leverancier en zal, voor zover nodig, de persoonsgegevens delen met deze partijen ten behoeve van het samenstellen en leveren van de WE box. Indien de klant vragen of klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kan de klant contact opnemen via personalshopper@wefashion.nl.

Artikel 9. Overigen

9.1 Indien de klant de bestelling op een ander adres dan zijn of haar woonadres wil ontvangen, is WE Fashion gerechtigd de bestelling te weigeren. WE Fashion levert in beginsel alleen aan het woon- dan wel werkadres van degene die de bestelling plaatst.

9.2 Wanneer door WE Fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WE Fashion deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met WE Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WE Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 WE Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van WE Fashion B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Leiden, onder KvK-nummer 30089877.
Utrecht, 2018
WE Fashion B.V.